Kuinka Nelikenttää käytetään?


Yksinkertainen, nopea tapa käyttää Nelikenttää on kysyä itseltään mihin Nelikentän osiin harkinnan alla olevan teon seuraukset asettuisivat. Jos teosta syntyisi haittoja, tekoa ei tule tehdä tai sen haitat on kompensoitava etukäteen sopimalla mahdollisen haitan kärsijöiden kanssa.

Nopea harkinta Nelikentän kautta sopii useisiin tilanteisiin, jotka ovat tuttuja tai sisältävät vähän yllättäviä muuttujia. Esimerkiksi on selkeää, ettei jätteitä saa viedä toisen maalle, ellei tämä toinen suostu siihen maksua vastaan kuten vaikkapa kierrätyskeskuksessa tai kaatopaikalla.

Nelikenttää voi ja usein kannattaakin käyttää kuitenkin hieman syvällisemmin pohdiskellen.

Tällöin on hyvä miettiä jokaista kenttää erikseen erilaisten kysymysten avulla, samalla tavoin kuin esimerkiksi SWOT-analyysissä, jonka voidaan ajatella olevan yksi Nelikentän sovellutus.

Nelikenttää voidaan myös pitää eräänlaisena kustannus-hyöty-analyysinä, joka erottelee itselle ja muille koituvat kustannukset ja hyödyt tehdäkseen moraalisen kannanoton sen puolesta, että muille aiheutettavat kustannukset ovat kiellettyjä ja muille tuotettavat hyödyt ovat erityisen arvokkaita.

Mitä hyötyjä teosta on minulle? Mitä hyötyjä teosta on muille? Mitä haittoja teko aiheuttaa itselleni? Entä mitä haittoja teko voi aiheuttaa muille?

Mitkä tahansa haitat muille toimivat tässäkin analyysissä teon moraalisina esteinä ja hyödyt itselle ja muille toimivat teon kannustimina. Haitat itselle sen sijaan voivat olla hyväksyttäviä kustannuksia hyödyistä, joskin monia haittoja, kuten terveydellisiä, on pääsääntöisesti hyvä välttää.

Jos haittoja muille kuitenkin esiintyy, niin muiden kenttien vastaukset voivat auttaa haittojen kompensoinnissa. Esimerkiksi mitä hyötyjä muille siirtämällä heidän kokemansa haitan voisi kompensoida? Mitä muita haittoja (tai kustannuksia) voisi itse kärsiä kompensoidakseen muille koituvia haittoja?

Nelikenttä esitettynä emojeilla. Tätä saa myös tuotteissa myöhemmin. 🙂

Esimerkkejä eri kenttien kysymyksistä

Syvällisempi analyysimme on hyvä aloittaa kentästä ”hyötyä muille”, koska missä tahansa hankkeessa tarvitset motivaatiota ja tästä ruudusta sitä löytyy. ”Hyötyä itselle” on toki tärkeä ruutu sekin, ja saa arvoisensa paikan toisena kohteena. Lopuksi käsitellään haitat, nekin järjestyksessä ensin muille ja sitten itselle.

Hyötyä muille?

Teon tai hankkeen hyödyt muille kannattaa arvioida ensin. Pitkäaikaisimmat ja loisteliaimmat ihmiskunnan saavutukset arvioidaan historiankirjoituksessa aina niiden muille tuottaman hyödyn kautta. Hyöty itselle on väliaikaista, mutta hyöty muille voi kertautua ja parhaimmillaan kestää satoja tai jopa tuhansia vuosia. Myönteinen vastaus johonkin seuraavista tai vastaavista kysymyksistä kannustaa teon puolesta.

 • Tuotatko hyödykkeitä tai palveluita, joita muut haluavat vapaaehtoisesti hankkia?
 • Autatko muita ihmisiä, erityisesti sinua heikommassa asemassa olevia?
 • Muutatko yhteiskuntaa tai maailmaa objektiivisesti paremmaksi?
 • Estätkö muiden aiheuttamien haittojen syntymistä tai korjaatko niiden vaikutuksia?
 • Pystytkö parantamaan perheenjäsentesi, sukulaistesi tai ystäviesi terveyttä, hyvinvointia tai elintasoa?

Hyötyä itselleni?

Vaikka kaikki tiedämmekin, kuinka mukavaa on kerryttää terveitä elinvuosia, hyvinvointia, varallisuutta ja jopa ylellisyyttä, on se kaikki väliaikaista vaan, tunnettua rallia mukaillen. Mutta itselle koituva hyöty monia motivoi, joten se kannattaa arvioida seuraavaksi. Tästä kategoriasta löytyvät usein myös tinkimiskohteet, jos muille aiheutuvia haittoja täytyy kompensoida jotenkin. Myönteinen vastaus johonkin seuraavista tai vastaavista kysymyksistä voi olla hankkeen keskeinen kannustin tai ainakin auttaa motivoitumaan siihen.

 • Pystytkö parantamaan terveyttäsi, hyvinvointiasi tai elintasoasi?
 • Pystytkö parantamaan mahdollisuuksiasi auttaa muita enemmän?
 • Saatko materiaalista hyvinvointia itsellesi tai läheisillesi?
 • Saatko onnistumisen tai hyvän tekemisen kokemuksia?

Haittaa muille?

Tämä kenttä voi kaataa koko hankkeen. Siksi moni saattaisi aloittaa analyysin tästä ruudusta, eikä sekään väärin ole. Jos hanke on kuitenkin erittäin hyödyllinen muille ja itselle, niin se saattaa haitoista huolimatta kannattaa toteuttaa, jos haitat pystytään yhteisesti eli tekijän ja haitan kärsijöiden kesken sovitulla tavalla kompensoimaan. Haittojen kompensointi usein syö hyötyjä, joten jälkimmäisten selvittäminen ensin auttaa sekä jaksamaan että etenemään. Myönteinen vastaus johonkin seuraavista tai vastaavista kysymyksistä on hankkeen ehdoton este, ellei sitä voi sopimuksellisesti kompensoida.

 • Tuotatko saasteita tai päästöjä, jotka vaikuttavat kielteisesti toisten ihmisten terveyteen tai omaisuuteen?
 • Aiheutatko muita haittoja muiden ihmisten terveydelle tai omaisuudelle?
 • Rajoitatko muiden ihmisten vapautta tavoitella omaa onneaan aiheuttamatta haittaa muille?
 • Otatko muille ihmisille kuuluvia oikeuksia, vapauksia tai omaisuutta käyttöösi vastoin heidän tahtoaan?

Haittaa itselle?

Tämä ruutu saattaa kenties olla kaikista haastavin. Harva itselle mahdollisesti koituva haitta toimii esteenä oikeasti hyödyllisille teoille, mutta omat rajansa on hyvä tuntea pelkästään oman terveyden, toiminnan pitkäjänteisyyden ja niistä koituvan muun hyödyn vuoksi. Haitat itselle ovat kuitenkin hyväksyttäviä, joskaan eivät suositeltavia, täysin oman harkinnan mukaan, oli niistä hyötyä tai ei.

 • Haittaako tämä minun terveyttäni? Kuinka paljon?
 • Aiheuttaako tämä minulle kustannuksia? Kuinka paljon?
 • Vaatiiko tämä minun aikaani? Kuinka paljon?